کتاب دیجیتالی خواست درون سعید فتحی
کتاب دیجیتالی خواست درون سعید فتحی
کتاب دیجیتالی خواست درون سعید فتحی
دوره رایگان و غیر حضوری21 کلید تحول و موفقیت در کار و زندگی - سعید فتحی
دوره رایگان و غیر حضوری21 کلید تحول و موفقیت در کار و زندگی - سعید فتحی
دوره رایگان و غیر حضوری21 کلید تحول و موفقیت در کار و زندگی - سعید فتحی
رویا

همه چیز با یک رویا آغاز می شود. رویای تو زندگی توست. رویای فوق العاده برای زندگیت رو به دست بیار!

الهام

هر آنچه برای یک زندگی رویایی لازم داری به قلبت الهام می شود. سکوت کن، خوب بشنو و بهشون عمل کن!

شادی

شادی، سرور و حس خوب  قلبت، راهنمای تو در مسیر رسیدن به رویا های زندگیته با شادی قرین باش!

برای رسیدن به رویا های زندگیمان حقیقت بزرگ این است :

همه چیز تنها به خودمان بستگی دارد !

داشتن انضباط شخصی !

کمی سریعتر با کیفیت تر و پاداش بیشتر!

استفاده از روش های قطعی تحول !

همه عوامل تحول آموختنی است !

پرسیدن از مسیر !

این سئوال را از افراد مختلف بپرسیم !

تحول فردی تنها یک تغییر ساده نیست !

0+
دوره پیشرفته رسیدن به رویا ها
0+
دوره تحول پیشرفته در کار و زندگی
0+
کارگاه پیشرفته تحول فردی
0+
سمینار آموزشی
2019/08/17 23:59:59
فهرست