کتاب دیجیتالی خواست درون سعید فتحی
کتاب دیجیتالی خواست درون سعید فتحی
کتاب دیجیتالی خواست درون سعید فتحی
دوره رایگان و غیر حضوری21 کلید تحول و موفقیت در کار و زندگی - سعید فتحی
دوره رایگان و غیر حضوری21 کلید تحول و موفقیت در کار و زندگی - سعید فتحی
دوره رایگان و غیر حضوری21 کلید تحول و موفقیت در کار و زندگی - سعید فتحی
باور

اگر با تمام احساسات و عواطف خود چیزی را باور داشته باشیم به حقیقت تبدیل می شود!

جذب

ما یک آهن ربای زنده هستیم و قطعا” همه افراد،رویدادها و شرایطی که با تفکرات و احساسات غالب ما هماهنگ هستند را به زندگی خود جذب می کنیم!

تطابق

زندگی بیرونی ما آینه زندگی درونی ماست، ما دنیا را آنطور که هست نمی بینیم بلکه دنیا را همانطور که هستیم می بینیم!

برای رسیدن به رویا های زندگیمان حقیقت بزرگ این است :

همه چیز تنها به خودمان بستگی دارد !

داشتن انضباط شخصی !

کمی سریعتر با کیفیت تر و پاداش بیشتر!

استفاده از روش های قطعی تحول !

همه عوامل تحول آموختنی است !

پرسیدن از مسیر !

این سئوال را از افراد مختلف بپرسیم !

تحول فردی تنها یک تغییر ساده نیست !

0+
دوره پیشرفته رسیدن به رویا ها
0+
دوره تحول پیشرفته در کار و زندگی
0+
کارگاه پیشرفته تحول فردی
0+
سمینار آموزشی
2019/08/17 23:59:59
فهرست